Resultaten tot nu toe

Sinds het begin in 2014 hebben we het volgende gerealiseerd:

 • De Vereniging Woonproject Holkerbeek opgericht.
 • Een perceel in het nieuwbouwplan Doornsteeg geselecteerd en in optie gekregen van de gemeente.
 • Allereerste plannen ontwikkeld en publiek gemaakt.
 • Subsidie bij de provincie Gelderland ter gedeeltelijke dekking van de ontwikkelkosten van het plan is aangevraagd en verkregen.
 • Ruim 40 geïnteresseerden geïdentificeerd.
 • Met Bureau Maris (BM, Zeewolde) en Van Bokhorst Architecten (VBA, Nijkerk) een stedenbouwkundige invulling ontworpen waarbinnen 20 woningen een plaats hebben gekregen.
 • Met de eigenaren van het aangrenzende perceel Holkerweg 71 afstemming bereikt.
 • Met VBA de architectuur voor de wijk vastgesteld, inclusief goedkeuring van de welstandscommissie van de gemeente.
 • Voor elke van de 20 kavels een serieus geïnteresseerde gevonden
 • De aannemer Van de Kolk uit Garderen geselecteerd.
 • Een bouwteam opgezet, waarin ook VBA en Van de Kolk zitting hebben.
 • Voor alle woningen een Voorlopig Ontwerp gemaakt.
 • Met landschaparchitect Hyco Verhaagen als adviseur en de gemeente Nijkerk een landschappelijk ontwerp voor de wijk gemaakt.
 • Een totaalbegroting voor de ontwikkelingskosten voor de Vereniging gemaakt en vertaald naar elke woning/kavel.
 • Voor elke woning een totale kostenraming verstrekt.
 • Een constructieve relatie met Rabobank Randmeren opgebouwd:
  • waarbij de mogelijkheid werd geboden om onze informatiebijeenkomsten voor de geïnteresseerden en nu de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) van de leden, gebruik kunnen maken van de faciliteiten het Adviescentrum aan de Van ’t Hoffstraat 24  in Nijkerk
  • waardoor het mogelijk was een renteloze lening te verkrijgen voor de financiering van een groot deel van de ontwikkelingskosten.
 • Een adviseur energievoorziening geselecteerd.
 • De aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging, na grondig overleg met de gemeente, ingediend.
 • In november / december 2015 zijn de geïnteresseerden/potentiële leden formeel lid geworden van de Vereniging.
 • Daarmee is bekend geworden wie met elkaar de toekomstige bewoners van Holkerbeek gaan vormen.
 • Tijdens de ALV van 30 november 2015 zijn besluiten genomen over:
  • de bestuurssamenstelling (twee initiatiefnemers hebben besloten hun woonwensen om privé-redenen op een andere plek verder vorm te geven)
  • de benoeming van een nieuwe secretaris
  • de inrichting van enkele Commissies:
   1. Bouw & energie,
   2. Sanitair
   3. Inrichting buitenruimte
   4. Communicatie en de
   5. Feestcommissie.
 • Via deze Commissies worden de toekomstige bewoners nauw betrokken worden bij de nadere concretisering van de plannen.
 • Na intensief overleg met de gemeente, omwonenden is in februari 2016 een goedgekeurd bestemmingsplan verkregen.
 • De vereniging is nu in de fase gekomen dat de bouw van onze 20 woningen, na het bouwrijp maken, kan beginnen.
 • De omgevingsvergunning is sinds 27 mei 2016 onherroepelijk.
 • Begin juni:  passeren van de aktes bij de notaris.
 • 20 juni, start grondwerkzaamheden, uitgraven kavels.
 • 22 juni, de officiële start van de bouw.
 • Mei – november 2017 : oplevering van de woningen
 • 1 december 2017: alle woningen zijn bewoond

Communicatie met leden:
Voor de communicatie met en tussen de leden van de Vereniging (tevens toekomstige bewoners) wordt intensief gebruik gemaakt van een besloten pagina op Facebook.

 • Via Facebook werden de leden door het bestuur ook geïnformeerd over de vele bijeenkomsten met samenwerkingpartners, Algemene Leden Vergaderingen, bijeenkomsten bouwteam, bijeenkomsten commissie enz.
 • Ook documenten werden en worden zo gedeeld.
 • De vorderingen van de bouw waren goed te volgen door de foto’s die werden geplaatst door de (toen toekomstige) bewoners en …………. door onze ‘huisfotograaf’ die met zijn drone regelmatig luchtfoto’s heeft gemaakt van de woningen en Holkerbeek als geheel.
 • In de periode 2016 – 2017 was er om de twee maanden een Algemene Leden Vergadering,  daar namen we als leden van de Vereniging Woonproject Holkerbeek besluiten en was er vooral veel gelegenheid om elkaar te informeren en informeel kennis en ervaringen te delen.

Home » Vereniging » Resultaten tot nu toe » Informatiebijeenkomsten
0
0
bezoek Garderen
0
Bij Van Bokhorst Architecten
0
19 februari 2015, informatieavond
0
19 februari 2015, informatieavond
0
19 februari 2015, informatieavond
0
19 februari 2015, informatieavond
0
2 december 2014, informatiebijeenkomst